เกี่ยวกับเรา

 

วิชั่นสแควร์ ก่อตั้งขึ้นด้วยแนวคิดและจุดมุ่งหมายที่จะทำหน้าที่ ในการเป็นผู้ให้บริการ ให้คำปรึกษาและดูแลรักษาระบบไอทีให้กับบริษัทต่างๆ ไม่ว่าบริษัทของท่านจะมีคอมพิวเตอร์เพียง 5 เครื่องจนกระทั่งถึงกว่า 200 เครื่อง โดยวิชั่นจะเน้นที่คุณภาพของการบริการ ความรวดเร็ว ในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ระบบไอทีของบริษัทท่าน สามารถทำงานตอบสนองการเติบโตของบริษัทท่าน ในสภาวะทีเต็มไปด้วยการแข่งขันได้

 

 

  จุดแข็งของเราก็คือ ชื่อเสียงและประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการเป็นที่ปรึกษาและดูแลระบบไอทีให้กับบริษัทต่างๆ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จน ถึงปัจจุบัน และด้วยการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มบริษัทต่างๆ มากมายหลากหลายสาขาธุรกิจ โดยไม่เฉพาะเจาะจงในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง เป็นการบ่มเพาะประสบการณ์และเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ ทำให้เราสามารถที่จะคัดสรรแนวทางที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน ด้วยงบประมาณคุ้มค่ากับการลงทุน 

วิชั่นสแควร์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้และยกระดับการให้บริการ เพื่อที่จะเป็นผู้ที่ท่านให้ความไว้วางใจและคิดถึงเราเป็นแห่งแรก  เมี่อท่านมีความคำถามหรือความต้องการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไอที

 

เรายินดีและมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปกับท่านในฐานะของ

พันธมิตร :

เปรียบ เสมือนกับท่านมีแผนกคอมพิวเตอร์ของท่านเอง โดยตัดความกังวลเรื่องการลาป่วยของพนักงาน หรือเงินพิเศษ ค่าล่วงเวลา ที่จะต้องจัดเตรียมให้กับพนักงานประจำ

 

แหล่งข้อมูล :

สามารถให้คำแนะนำที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวกับระบบไอทีและระบบสื่อสาร

 

คำตอบสำหรับระบบไอที :

เพื่อ สนองตอบความต้องการที่หลากหลายทางธุรกิจ เพื่อให้ระบบไอทีเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้บริษัทของท่านเติบโตอย่างมั่นคง และมีศักยภาพในการแข่งขัน ด้วยแนวทางการจัดการปัญหาด้านไอทีที่ยืดหยุ่น เชื่อถือได้  ด้วยงบประมาณการลงทุนที่ท่านสามารถควบคุมได้

 

ที่ปรึกษา :

เพื่อ รากฐานของระบบไอทีที่ดี ดังนั้นต้องมีแผนการลงทุนที่จะรองรับระบบในอนาคต วิชั่นยินดีที่ร่วมวางแผนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับแบบแผนที่วางไว้ โดยต้องสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีกับอุปกรณ์ในปัจจุบัน

 

จัดหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ :

วิชั่นสแควร์ มีความพร้อมในการเป็นผู้จัดหา อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์, ซอฟท์แวร์, อุปกรณ์เครือข่ายและรวมถึงการจัดหาซอฟท์แวร์เพื่อพัฒนาระบบไอที ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของธุรกิจ